Luther Een mens zoekt GodHerman (J) Selderhuis brengt in dit boek aan de hand van tien hoofdstukken centrale aspecten uit het leven van de belangrijke kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) in beeld. De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: kind (1483-1500); student (1501-1505); monnik (1505-1511); exegeet (1511-1517); theoloog (1517-1519); architect (1529-1521); reformator (1521-1525); vader (1525-1530); professor (1530-1537); profeet (1538-1546).

Herman (J) Selderhuis brengt in dit boek aan de hand van tien hoofdstukken centrale aspecten uit het leven van de belangrijke kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) in beeld. De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: kind (1483-1500); student (1501-1505); monnik (1505-1511); exegeet (1511-1517); theoloog (1517-1519); architect (1529-1521); reformator (1521-1525); vader (1525-1530); professor (1530-1537); profeet (1538-1546).

Selderhuis wil, getuige de inleiding van het boek, een Lutherbiografie aanbieden. De in de hoofdstuktitels genoemde tijdvakken suggereren een feitelijke beschrijving van elkaar opvolgende tijdvakken uit het leven van Luther. Deze indeling in tijdvakken komt echter, mijns inziens, gekunsteld over. Luther was immers niet alleen maar exegeet van 1511 tot 1517 of theoloog van 1517 tot 1519. Het lijkt daardoor alsof de tekst in het keurslijf van een biografie gedrongen moest worden.

Informatiever zijn de thema’s die tevens in de hoofdstuktitels genoemd worden. Op een creatieve en aantrekkelijke manier maakt Selderhuis - waar mogelijk - gebruik van (retrospectieve) teksten van Luther zelf (en van zijn tijdgenoten) om deze voor de persoon Luther belangrijke thema’s op levendige wijze in beeld te brengen. De vele afbeeldingen in het boek versterken dit proces bij de lezer. Toch ontbreekt ook hier, mijns inziens, regelmatig een helder verband tussen het in de titel genoemde thema en de in dat hoofdstuk gepresenteerde tekst. Opnieuw dringt zich dan ook de gedachte op dat de titels van de hoofdstukken in een laat stadium als een raster over de tekst heen zijn gelegd waardoor zij mede de indruk van een keurslijf versterken.

De tekst zelf is veel rijker en gevarieerder dan het raster van hoofdstuktitels doet vermoeden

De tekst zelf is veel rijker en gevarieerder dan het raster van hoofdstuktitels doet vermoeden. Niet alleen de specifieke eigenschappen van Luther worden beeldrijk beschreven, ook de innerlijke strijd die de oorzaak vormde van zijn handelen en de daaruit voortvloeiende geschriften worden beschreven. Als lezer krijg je een helder beeld van de innerlijke zoektocht die Luther op weg naar God doormaakte, de spanningen die dat in zijn omgeving en in de kerk met zich meebracht en de gevolgen die dit uiteindelijk had voor kerk en samenleving. De persoon Luther treedt hierdoor als echt mens op de voorgrond, met al zijn groot- én kleinmenselijke aspecten die daarbij horen.

Wanneer je de verwarring die de hoofdstuktitels in combinatie met de tekst teweeg brengt, te boven bent gekomen, vormt dit boek een aantrekkelijke kennismaking met de persoon Luther.   

Luther. Een mens zoekt God, werd uitgegeven door Uitgeverij de Banier