Reekstitel: Religie en Veiligheid.

Deze bundel is het derde deel van een tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en (2) hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging.

Uitgever: Eburon
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht

Op vrijdag 2 februari 2018 werd Diaconaal doen doordacht gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC te Amersfoort, tel. 033-4617917. 

Diaconaal doen doordacht is een:

- Oecumenisch Handboek Diaconiewetenschap
- Met bijdragen van deskundige auteurs uit het brede spectrum van de kerken
- Biedt een actuele theoretische basis

Diaconaal doen doordacht is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie (be)studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. 

Reekstitel: Religie en Veiligheid.

Verschillende auteurs onderzoeken de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld. In hun bijdragen stellen zij verschillende dimensies van de relatie tussen religie en conflict aan de orde. 

Uitgever: Eburon
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht

Dit blad besteedt aandacht aan de ontmoeting van paus Franciscus en patriarch Kyrill en de campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’. Verschillende auteurs verleenden hun medewerking en schreven over Oosterse christenen in Nederland: de Syrisch-orthodoxe Kerk, Oekraïens-katholieke parochies, de Ethiopisch-orthodoxe Kerk.

Hedendaagse iconen door Anne-Marie van der Wilt

"Iconen worden wel 'vensters op de hemel', 'ladders naar de eeuwigheid' of 'verwijzers naar het Licht' genoemd. Dit geeft aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden. Iconen laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien.

Sometimes it is worth to ask the question: Do I live fully? If I feel that this is not the case, I can ask another question: What prevents me to live fully here and now? Disease, lack of time or funds, broken relationships? It is not primarily about whether our expectations are fulfilled, but whether we can face the challenges of life.

Reekstitel: Religie en Veiligheid

Wat is er gaande op het gebied van vrede en veiligheid, in internationale conflicten, met en in de krijgsmacht. Welke vragen kan men hieraan vanuit godsdienstig en levensbeschouwelijk perspectief stellen?

Uitgever: Eburon
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

In het Herdenkingsjaar van de Reformatie (31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017) brengt de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond het thema oecumenisch herdenken. Het Bezinningsbureau verzorgt de coördinatie van deze reeks. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene brengt, ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering, donateurs en subsidieverstrekkers, jaarlijks verslag uit van gevoerd beleid in het afgelopen jaar.

In de zomer van 2016 verzorgde het Bezinningsbureau een reeks zomercolumns rond het thema 'pelgrimeren'. In deze reeks vertellen de auteurs over de tocht die zij vanuit het geloof - ofwel alleen ofwel samen met anderen - hebben ondernomen. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

Tijdens de ramadan 2016 verzorgde het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene een reeks artikelen rond de Ramadan.
In deze reeks gingen moslims in op de betekenis van Ramadan voor hen persoonlijk, voor de moslimgemeenschap en de samenleving als geheel.

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

 

Het Bezinningsbureau coördineerde een reeks laagdrempelige artikelen over Syrische christenen in de Nederlandse samenleving. Naast een tweetal inleidende artikelen biedt deze reeks een artikel over de Syrisch-orthodoxe gelovige traditie in Nederland, gewoonten, gebruiken en spiritualiteit, een artikel over Syrische christenen in Nederland, over Vluchtelingen uit Syrië in Nederland en over pastorale zorg voor christenen uit Syrië. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

Voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene coördineerde Het Bezinningsbureau rond Kerstmis 2015 een artikelenreeks. Auteurs vanuit katholieke, protestantse, orthodoxe en evangelische hoek belichten hierin de gebruiken, rituelen en betekenissen die binnen hun traditie onlosmakelijk met Kerstmis verbonden zijn. Zij beschrijven hoe zij persoonlijk en als gemeenschap naar het Kerstfeest toeleven en geven de lezers een Kerstgedachte mee.

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

In de zomer van 2015 verzorgde Het Bezinningsbureau voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene de wekelijke reeks Zomercolumns. In deze reeks komen Nederlandse theologen en kerkelijk werkers aan het woord die elders in de wereld werkzaam zijn. Zij vertellen in de columns over de voortgang van de oecumene in het land waar ze werkzaam zijn. Er verschenen zomercolumns uit Duitsland, Engeland, Polen, Palestina, België, Libanon, Oostenrijk, Zuid-Soedan, Ierland, Filipijnen en San Salvador. Het Bezinningsbureau bedacht de reeks en verzorgde de algehele coördinatie en eindredactie. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

Voor de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt Het Bezinningsbureau sinds september 2014 de tweewekelijkse rubriek 'In 't Veld'. In deze rubriek biedt de vereniging reeksen artikelen aan van mensen die in het maatschappelijke en kerkelijke veld oecumenisch actief zijn. Doelstelling is op deze wijze het brede veld van de oecumenische inzet zichtbaar te maken, over de grenzen van de eigen traditie heen. Het Bezinningsbureau bedacht de rubriek en verzorgt de algehele coördinatie en de eindredactie van deze reeks. 

Opdrachtgever: Katholieke Vereniging voor Oecumene

Onderzocht werd op welke manieren de hulpverlening aan migrantenjongeren binnen de leefgebieden zorg, opvoeding en vrije tijd in justitiële jeugdinrichtingen geoptimaliseerd kan worden. Zowel de betekenis van de culturele achtergrond als van de religieuze achtergrond werd onderzocht met het oog op het realiseren van een zogenaamd 'open' leefklimaat.

U kunt het onderzoek lezen in het volgende digitale bladerboek: Bladerboek50

PKNEnige jaren geleden mocht ik Leideke Galema, Vrouwe van Bethanië, interviewen. Met groot respect kijk ik nog steeds terug op de manier waarop deze vrouw zich heeft ingezet voor de Rooms-katholieke Kerk en voor de oecumene. Het vuur waarmee zíj sprak over de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie en de visionaire rol die zowel Paus Johannes XXIII en kardinaal Willebrands daarbij gespeeld hebben, gaven ook mij nieuwe energie en hoop dat hetgeen destijds begonnen werd nog kans van slagen had voor de kerk van deze tijd.

Deze website - op initiatief van DISK arbeidspastoraat - bood materiaal en voorbeelden aan geloofsgemeenschappen die wilden werken aan duurzaamheid. Werken aan duurzaamheid is een uitdrukking van dienstbaarheid aan de samenleving. Dienstbaarheid hoort tot het wezen van de geloofsgemeenschap en verrijkt deze.

Handboek diaconiewetenschap

Dit oecumenische handboek bevat bijdragen van twintig deskundigen uit het brede spectrum van kerken. Het is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie studeren, voor die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïntresseerden.

Aan de hand van teksten uit de brieven, gedichten, visioenen en strophische gedichten werd in 8 avonden een introductie verzorgd in de mystieke theologie van Hadewijch van Brabant.8 avonden rond teksten uit het werk van Hadewijch van Brabant

2003| Titus Brandsma Memorial

Bespreking van teksten van o.a. Hildegard von Bingen, Clara van Assisi, Beatrijs van Nazareth, Lutgart van Tongeren en Hadewijch van Brabant. Collegereeks: Vrouwenmystiek in de Middeleeuwen

Collegejaar 2004 | Radboud Universiteit Nijmegen

Inleidende collegereeks over fundamentalisme binnen religieuze stromingen en levensbeschouwingen. Religie onder spanning, inleidende collegereeks

Collegejaar 2003 | Radboud Universiteit Nijmegen

Collegereeks bestaande uit de clusters Patristiek, Middeleeuwen en Reformatie, Moderne Tijd.

College bestaande uit 5 clusters. Cluster 1: inleiding over de algemene geschiedenis van de interreligieuze betrekkingen. Cluster 2: Pastristiek (Novatianus; Alexander van Alexandrië en Augustinus). Cluster 3: Middeleeuwen en Reformatie (Raimundus Lullus; Nicolaas van Cusa en Filosemitisme), Cluster 4: Moderne tijd (Nostra aetate en Dominus Jesus; Voodoo in Haïti; Placide Tempels, Louis Massignon en Thomas Merton)  . Cluster 5: Bespreking werkstukken studenten.

Collegejaar 2004 en 2005 | Radboud Universiteit Nijmegen

Studiedag georganiseerd door de Commissie Vrouwenstudies van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit van Groningen. 

Feministische mystiek. Een reflectie op lijdensmystiek en bruidsmystiek. Sensible Ecstasy (Amy Hollywood) en Hadewijch

21 maart 2003 | Universiteit van Groningen

Nieuwwij stelt zich de vraag hoe een samenleving eruit ziet waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging. De onderzoekers, verbonden aan nieuwwij, publiceren regelmatig blogberichten. In 2010 verzorgde ik hiervan de coördinatie en schreef ik zelf ook regelmatig een blogbericht. 

Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer

Deze publicatie stelt de vraag wat pastores zoal tegenkomen aan bezieling bij mensen op de werkvloer. Door middel van 20 interviews wordt zichtbaar gemaakt hoe bezieling op heel concrete manieren een rol van betekenis speelt binnen werksituaties. 

Theologisch Debat belicht culturele en maatschappelijke verschijnselen vanuit contrasterende, theologische standpunten. 

2011 | 2: Themanummer: In gesprek?: artikel 'Van macht naar kracht?' (over verschuivingen in een godsbeeld)

Tussenruimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze en culturele, economische en sociale grenzen heen.

Het tijdschrift Pokrof is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het is gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. De redactie streeft ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren.

Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedt Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat. 

In het tijdschrift werd in 2007 een meditatie van mijn hand opgenomen onder de titel 'Geloof je dat?'

 

In het kader van de derde Oecumenische Assemblee te Sibiu verschenen in het Bisdomblad een drietal artikelen.

  • Maart 2007: 'Samen dragen we verantwoordelijkheid voor Gods Schepping'
  • April 2007: 'Mensen stimuleren elkaar tot duurzaamheid'
  • Juni 2007: 'Wereldkerk op een vierkante kilometer'

In het ledenblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgde ik enkele artikelen.

  • April 2007 'In de richting van de icoon' en 'Pelgrimeren naar Sibiu: Bijbelstudies helpen op weg'
  • Oktober 2007: 'Willibrord: wegbereider voor oecumene'
  • Maart 2008: 'Aandacht trekken', 'Een beetje concreet graag' en 'Oecumene in Afghanistan'
  • Oktober 2008: 'Veelkleurig boeket in één vaas' en 'Recht voor God staan'
  • September 2010: 'Oecumenische samenwerking in het justitiepastoraat', recensie bij het Handboek justitiepastoraat van hoofdpredikant ds. J. Eerbeek en hoofdaalmoezenier prof.dr. F. van Iersel.

Voor de bundel 'Onszelf voorbij' interviewde ik parochianen met het oog op de vraag in hoeverre zij elkaar werkelijk ontmoeten tijdens de diensten en activiteiten van de Ontmoetingskerk te Nijmegen. Bestaat er onder hen nog zoiets als een bewustzijn als 'parochianen' een geloofsgemeenschap te vormen? Of is de grootste gemene deler dat zij hetzelfde gebouw delen? Het artikel beschrijft de verschuiving van parochiekerk naar netwerkkerk en beschrijft tevens de gemeenschap met niet-westerse christenen. 

Uitgever: Parthenon
Opdrachtgever: Nieuwwij

In deze peer reviewed bundel leverde ik een kerkhistorische bijdrage. Het hoofdstuk getitield 'Geestelijk leven in de twintigste eeuw' behandelt de rol van religieuze instituties en de vraag naar het religieuze gedrag van mensen.

In het derde nummer van Diakonie & Parochie uit 2010, een themanummer over duurzaamheid, verzorgde ik een artikel over voorbeelden van duurzaamheid in kerkgemeenschappen. 

Het artikel is hier te lezen

Interview door Arnold Smeets over promotieonderzoek.

Interview Verum, Bonum, Pulchrum, 2007 | Interview over proefschrift: Ende dat manen es eweleke euen nuwe. Eenheid en drieheid in de Brieven van Hadewijch van Brabant

2007 | RKK, Verum, Bonum, Pulchrum

Lezing over de mystieke theologie van Hadewijch van Brabant en Beatrijs van Nazareth tijdens het International Medieval Congress 2003 te Leeds.

2003 | International Medieval Congress, Leeds