Reekstitel: Religie en Veiligheid

Wat is er gaande op het gebied van vrede en veiligheid, in internationale conflicten, met en in de krijgsmacht. Welke vragen kan men hieraan vanuit godsdienstig en levensbeschouwelijk perspectief stellen?

Uitgever: Eburon
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie - Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

Krijgsmachten en hun doelen, taken en thema’s zijn altijd voorwerp geweest van religieuze en levensbeschouwelijke duiding, van interpretatie en evaluatie. Oorlog en geweld zijn frequent voorkomende thema’s in de Heilige Schrift en in de traditie. Natuurlijk verschillen de religieuze en levensbeschouwelijke optieken van bijvoorbeeld de politieke of strategische, of van de technologische. Maar hoe dan ook is de rationaliteit van het bestaan van krijgsmachten in alle culturen en religies verbonden met de vraag wat de ‘zin’, betekenis, is van militair geweld. Waarom is het er? Welke betekenis wordt er in een cultuur aan toegekend? Hoe wordt het geïnterpreteerd, gelegitimeerd of bekritiseerd? Welke religieuze betekenissen zijn aan het doden en sterven, gewond raken en verwonden op het slagveld verbonden? Hoe veranderen secularisatie enerzijds en fundamentalisme anderzijds de zingeving aan de krijgsmacht? Deze publicatie verkent deze thematiek met medewerking van internationaal erkende deskundigen op de terreinen van veiligheidsbeleid, humanitaire interventie en veiligheid.

Deze bundel is de eerste van een tweetalige reeks die de komende jaren gaat verschijnen. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling:

  1. wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en
  2. hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging?
    De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging.
Wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede?

Over de redactie: Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel is bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University. Dr. Hanneke Arts- Honselaar is theologe en religiewetenschapper en eigenaar van Het Bezinningsbureau.

Deze uitgave is verschenen onder verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A.J.H. van Vilsteren. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk (SKVM).