Het tijdschrift Pokrof is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het is gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. De redactie streeft ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren.

Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedt Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat. 

In het tijdschrift werd in 2007 een meditatie van mijn hand opgenomen onder de titel 'Geloof je dat?'

 

In het kader van de derde Oecumenische Assemblee te Sibiu verschenen in het Bisdomblad een drietal artikelen.

  • Maart 2007: 'Samen dragen we verantwoordelijkheid voor Gods Schepping'
  • April 2007: 'Mensen stimuleren elkaar tot duurzaamheid'
  • Juni 2007: 'Wereldkerk op een vierkante kilometer'

Het Fier-gehalte van...Erik Borgman: "Het woord 'Heer' gebruik ik niet meer"

2010 | nr. 2: Het interview met Borgman gaat o.a. over theologie en feminisme en zijn aandacht voor gender, lichamelijkheid en identiteit.

Het artikel gaat in op beeldvorming rond vrouwen in de academische en de alledaagse wereld en de manier waarop hierarchieën werken.

In het ledenblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgde ik enkele artikelen.

  • April 2007 'In de richting van de icoon' en 'Pelgrimeren naar Sibiu: Bijbelstudies helpen op weg'
  • Oktober 2007: 'Willibrord: wegbereider voor oecumene'
  • Maart 2008: 'Aandacht trekken', 'Een beetje concreet graag' en 'Oecumene in Afghanistan'
  • Oktober 2008: 'Veelkleurig boeket in één vaas' en 'Recht voor God staan'
  • September 2010: 'Oecumenische samenwerking in het justitiepastoraat', recensie bij het Handboek justitiepastoraat van hoofdpredikant ds. J. Eerbeek en hoofdaalmoezenier prof.dr. F. van Iersel.

Voor de bundel 'Onszelf voorbij' interviewde ik parochianen met het oog op de vraag in hoeverre zij elkaar werkelijk ontmoeten tijdens de diensten en activiteiten van de Ontmoetingskerk te Nijmegen. Bestaat er onder hen nog zoiets als een bewustzijn als 'parochianen' een geloofsgemeenschap te vormen? Of is de grootste gemene deler dat zij hetzelfde gebouw delen? Het artikel beschrijft de verschuiving van parochiekerk naar netwerkkerk en beschrijft tevens de gemeenschap met niet-westerse christenen. 

Uitgever: Parthenon
Opdrachtgever: Nieuwwij

 

Hadewijch van Brabant gebruikt als mystica het woord 'fier' om haar relatie met God te karakteriseren. 

In deze workshop bekeken we aan de hand van teksten wat Hadewijch met deze fierheid ten opzichten van God bedoelde. Duidelijk werd dat fierheid voor Hadewijch een antropologisch programma inhield dat haar leerde zich te verhouden tot haar schepselijkheid, de strijd van het alledaagse leven en haar relatie met de Drieëne God. Tevens stonden we in onderling gesprek stil bij de vraag welke perspectieven een dergelijke fiere spiritualiteit voor gelovigen vandaag de dag kan bieden.

2008 | A.A. Brediusstichting | Kasteel Hernen

Lezing over de mystieke theologie van Hadewijch van Brabant en Beatrijs van Nazareth tijdens het International Medieval Congress 2003 te Leeds.

2003 | International Medieval Congress, Leeds