Deze website - op initiatief van DISK arbeidspastoraat - bood materiaal en voorbeelden aan geloofsgemeenschappen die wilden werken aan duurzaamheid. Werken aan duurzaamheid is een uitdrukking van dienstbaarheid aan de samenleving. Dienstbaarheid hoort tot het wezen van de geloofsgemeenschap en verrijkt deze.

Handboek diaconiewetenschap

Dit oecumenische handboek bevat bijdragen van twintig deskundigen uit het brede spectrum van kerken. Het is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie studeren, voor die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïntresseerden.

Aan de hand van teksten uit de brieven, gedichten, visioenen en strophische gedichten werd in 8 avonden een introductie verzorgd in de mystieke theologie van Hadewijch van Brabant.8 avonden rond teksten uit het werk van Hadewijch van Brabant

2003| Titus Brandsma Memorial

Bespreking van teksten van o.a. Hildegard von Bingen, Clara van Assisi, Beatrijs van Nazareth, Lutgart van Tongeren en Hadewijch van Brabant. Collegereeks: Vrouwenmystiek in de Middeleeuwen

Collegejaar 2004 | Radboud Universiteit Nijmegen

Inleidende collegereeks over fundamentalisme binnen religieuze stromingen en levensbeschouwingen. Religie onder spanning, inleidende collegereeks

Collegejaar 2003 | Radboud Universiteit Nijmegen

Collegereeks bestaande uit de clusters Patristiek, Middeleeuwen en Reformatie, Moderne Tijd.

College bestaande uit 5 clusters. Cluster 1: inleiding over de algemene geschiedenis van de interreligieuze betrekkingen. Cluster 2: Pastristiek (Novatianus; Alexander van Alexandrië en Augustinus). Cluster 3: Middeleeuwen en Reformatie (Raimundus Lullus; Nicolaas van Cusa en Filosemitisme), Cluster 4: Moderne tijd (Nostra aetate en Dominus Jesus; Voodoo in Haïti; Placide Tempels, Louis Massignon en Thomas Merton)  . Cluster 5: Bespreking werkstukken studenten.

Collegejaar 2004 en 2005 | Radboud Universiteit Nijmegen

Studiedag georganiseerd door de Commissie Vrouwenstudies van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit van Groningen. 

Feministische mystiek. Een reflectie op lijdensmystiek en bruidsmystiek. Sensible Ecstasy (Amy Hollywood) en Hadewijch

21 maart 2003 | Universiteit van Groningen

Nieuwwij stelt zich de vraag hoe een samenleving eruit ziet waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging. De onderzoekers, verbonden aan nieuwwij, publiceren regelmatig blogberichten. In 2010 verzorgde ik hiervan de coördinatie en schreef ik zelf ook regelmatig een blogbericht. 

Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer

Deze publicatie stelt de vraag wat pastores zoal tegenkomen aan bezieling bij mensen op de werkvloer. Door middel van 20 interviews wordt zichtbaar gemaakt hoe bezieling op heel concrete manieren een rol van betekenis speelt binnen werksituaties. 

Theologisch Debat belicht culturele en maatschappelijke verschijnselen vanuit contrasterende, theologische standpunten. 

2011 | 2: Themanummer: In gesprek?: artikel 'Van macht naar kracht?' (over verschuivingen in een godsbeeld)

Tussenruimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze en culturele, economische en sociale grenzen heen.

Het tijdschrift Pokrof is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het is gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. De redactie streeft ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren.

Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedt Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat. 

In het tijdschrift werd in 2007 een meditatie van mijn hand opgenomen onder de titel 'Geloof je dat?'

 

In het kader van de derde Oecumenische Assemblee te Sibiu verschenen in het Bisdomblad een drietal artikelen.

  • Maart 2007: 'Samen dragen we verantwoordelijkheid voor Gods Schepping'
  • April 2007: 'Mensen stimuleren elkaar tot duurzaamheid'
  • Juni 2007: 'Wereldkerk op een vierkante kilometer'

In het ledenblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgde ik enkele artikelen.

  • April 2007 'In de richting van de icoon' en 'Pelgrimeren naar Sibiu: Bijbelstudies helpen op weg'
  • Oktober 2007: 'Willibrord: wegbereider voor oecumene'
  • Maart 2008: 'Aandacht trekken', 'Een beetje concreet graag' en 'Oecumene in Afghanistan'
  • Oktober 2008: 'Veelkleurig boeket in één vaas' en 'Recht voor God staan'
  • September 2010: 'Oecumenische samenwerking in het justitiepastoraat', recensie bij het Handboek justitiepastoraat van hoofdpredikant ds. J. Eerbeek en hoofdaalmoezenier prof.dr. F. van Iersel.

Voor de bundel 'Onszelf voorbij' interviewde ik parochianen met het oog op de vraag in hoeverre zij elkaar werkelijk ontmoeten tijdens de diensten en activiteiten van de Ontmoetingskerk te Nijmegen. Bestaat er onder hen nog zoiets als een bewustzijn als 'parochianen' een geloofsgemeenschap te vormen? Of is de grootste gemene deler dat zij hetzelfde gebouw delen? Het artikel beschrijft de verschuiving van parochiekerk naar netwerkkerk en beschrijft tevens de gemeenschap met niet-westerse christenen. 

Uitgever: Parthenon
Opdrachtgever: Nieuwwij

In deze peer reviewed bundel leverde ik een kerkhistorische bijdrage. Het hoofdstuk getitield 'Geestelijk leven in de twintigste eeuw' behandelt de rol van religieuze instituties en de vraag naar het religieuze gedrag van mensen.

In het derde nummer van Diakonie & Parochie uit 2010, een themanummer over duurzaamheid, verzorgde ik een artikel over voorbeelden van duurzaamheid in kerkgemeenschappen. 

Het artikel is hier te lezen

Interview door Arnold Smeets over promotieonderzoek.

Interview Verum, Bonum, Pulchrum, 2007 | Interview over proefschrift: Ende dat manen es eweleke euen nuwe. Eenheid en drieheid in de Brieven van Hadewijch van Brabant

2007 | RKK, Verum, Bonum, Pulchrum

Lezing over de mystieke theologie van Hadewijch van Brabant en Beatrijs van Nazareth tijdens het International Medieval Congress 2003 te Leeds.

2003 | International Medieval Congress, Leeds