OndersteBoven. Tijdschrift van Arbiedspastoraat DISK, besteedt aandacht aan actuele thema's en discussies rond arbeid, zorg en inkomen: economie en geloof, verarming en verrijking.
In dit blad ontmoet u arbeidspastores en mensen, die actief zijn op de werkvloer.
OndersteBoven is een uitgave van DISK - Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken. In het tijdschrift verschenen vanaf 2009 artikelen van mijn hand. U kunt al deze bijdragen lezen als digitaal bladerboek. 

Opdrachtgever: Stichting Landelijk Bureau DISK 

 

Onderzocht werd op welke manieren de hulpverlening aan migrantenjongeren binnen de leefgebieden zorg, opvoeding en vrije tijd in justitiële jeugdinrichtingen geoptimaliseerd kan worden. Zowel de betekenis van de culturele achtergrond als van de religieuze achtergrond werd onderzocht met het oog op het realiseren van een zogenaamd 'open' leefklimaat.

U kunt het onderzoek lezen in het volgende digitale bladerboek: Bladerboek50

Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers en Robert Went (red.)
WRR, Verkenning-28, juni 2014

Economische ongelijkheid staat hoog op de agenda. Deze Verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in kaart. Daarnaast wordt stilgestaan bij de psychosociale effecten van ongelijkheid. Vragen die daarbij centraal staan zijn: wat betekent grote ongelijkheid voor de kans op sociale stijging en het vertrouwen tussen mensen onderling en in de politiek? En: leidt toenemende ongelijkheid tot meer of juist tot minder economische groei. 

JES! Towards a Joint Effort Society is een eye-opener. Het boek omvat een oproep om gezamenlijk de stap te zetten naar een spirituele revolutie. Daarvoor is de tijd, aldus de auteurs, meer dan rijp. Het boek is dan ook niet alleen maar informatief van aard. Het streeft bewust een doel na. Het wil een bewustzijn wakker roepen en een beweging in gang zetten van mensen die gezamenlijk toewerken naar een wereld waarin minder ongelijkheid, onrecht en armoede heerst en zorgvuldiger met de natuur wordt omgegaan.

Vanaf 1989 gaat, volgens de auteur van dit boek, een nieuwe fase in. De fase van de neoliberale globalisering. Wat deze tijd nieuw maakt is de intensiteit, de snelheid, de kwaliteit en de kwantiteit waarmee de globalisering zich ontplooit. Hierdoor ontstaan nieuwe migratiepatronen en migratietrajecten waardoor de mensenlandschappen in de 21e eeuw steeds meer globaal verbonden zijn. 'De homogene natie is vandaag meer dan ooit pure fictie, we leven in tijden van superdiversiteit' (p. 8). Kernwoorden van deze superdiversiteit zijn: hypermobiliteit, complexiteit en geglobaliseerde verbondenheid.

Het boek opent met een tweetal portretten van de auteurs. Janneke Nijboer (PKN) beschrijft hoe haar leven ingebed ligt in haar kerkelijke traditie. Daarnaast beschrijft zij hoe zij zich liet en laat inspireren door de rooms-katholieke kerk en regelmatig op retraite gaat in kloosters. Oecumene heeft voor haar nieuwe en hernieuwde betekenis gekregen door contacten met andere christenen op het internet. Tegelijkertijd signaleert zij juist daar over en weer allerlei misverstanden.