PKNEnige jaren geleden mocht ik Leideke Galema, Vrouwe van Bethanië, interviewen. Met groot respect kijk ik nog steeds terug op de manier waarop deze vrouw zich heeft ingezet voor de Rooms-katholieke Kerk en voor de oecumene. Het vuur waarmee zíj sprak over de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie en de visionaire rol die zowel Paus Johannes XXIII en kardinaal Willebrands daarbij gespeeld hebben, gaven ook mij nieuwe energie en hoop dat hetgeen destijds begonnen werd nog kans van slagen had voor de kerk van deze tijd.

De auteur van het boek, Vamba (Omar) Sherif, woont sinds 1993 in Nederland (Groningen). Hij werd geboren in het intellectuele milieu in Liberia en bracht daar zijn vroege jeugd door. Hij leerde er drie Afrikaanse talen en Engels. Vanwege oorlog vlucht de familie naar Koeweit, waar de vader van Vamba hoogleraar wordt aan de universiteit van Koeweit. Daar leert Vamba ook Arabisch en maakt hij kennis met de Afrikaanse, Engelse en Arabische literatuur.De Golfoorlog van 1991 dwingt de familie Sherif te vluchten naar Syrië waarna zij zich in 1993 vestigen in Nederland. Sherif leert Nederlands en gaat rechten studeren. 

Dit boek is een van de positieve en hoopgevende vruchten van de financiële crisis. Arjan Broers stelt zich als journalist, zinzoeker en zinkrijger de vraag of er een ander model denkbaar is dan het gangbare model van economische groei en financiële winst voor aandeelhouders. Aan de basis van het boek legt hij een aantal fundamentele vragen die iedereen zich wel eens gesteld heeft: hoe kon het zo fout gaan? Hoe konden de basisregels van het bankieren in de cultuur van de vrije markt zo uit het zicht raken? Kan het ook anders? En: Kan ik daaraan bijdragen?

Het is niet gemakkelijk om recht te doen aan de veelzijdige en diepgravende inzichten die Loïc Wacquant in dit boek aan zijn lezers voorlegt. Ik beeld me dan ook geenszins in dat ik de volle reikwijdte van zijn overwegingen in deze korte bespreking weet te vatten.

Ik hoop slechts enkele trekken van de dominante lijn van zijn gedachtegang te beschrijven en u voldoende te interesseren om het boek zelf ter hand te nemen.

Deze website - op initiatief van DISK arbeidspastoraat - bood materiaal en voorbeelden aan geloofsgemeenschappen die wilden werken aan duurzaamheid. Werken aan duurzaamheid is een uitdrukking van dienstbaarheid aan de samenleving. Dienstbaarheid hoort tot het wezen van de geloofsgemeenschap en verrijkt deze.

Met dit boek wil Kick Bras de diskwalificatie rechtzetten als zou het protestantisme niets met mystiek hebben of willen. Deze diskwalificatie is volgens Bras vooral afkomstig uit de 20e eeuw. Hierin gaven Barthianisme en sociaal activisme de toon aan.
Hij hoopt met zijn boek een representatief beeld te scheppen van zoiets als protestantse mystiek, maar ook de kritiek en de worsteling met Rooms-katholieke vormen van mystiek in Nederlandse protestantse kringen gedurende de twintigste eeuw te verhelderen.

Op 1 december 2008 ging het project W!J van start met de website www.nieuwwij.nl. Deze interactieve multimediale website biedt een platform voor iedereen die samen met anderen wil nadenken over hoe een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt eruit kan zien, ongeacht de verschillen in afkomst en levensovertuiging.
De site levert geen kant en klaar recept voor dit nieuwe W!J maar wil samen met de bezoekers een stapje verder komen op weg naar een Nederland waarin iedereen zich thuis kan voelen.

In De utopie van de vrije markt verkent Achterhuis, aange-spoord door de kredietcrisis, het utopische karakter van het vrijemarktkapitalisme.
Om antwoord te vinden op de vraag of er naast een technische en een socialistische utopie ook een kapitalistische utopie bestaat, gaat hij in op het denken van Ayn Rand en Milton Friedman, de twee belangrijkste voorvechters van het vrijemarktkapitalisme.  Achterhuis schetst hoe na de ondergang van de communistische utopie in 1989 het kapitalisme definitief overwon.