De Protestantse Kerk in Nederland heeft een mobiele stand met de naam 'de rijdende kerk'. Deze wordt ingezet op landelijke evenementen, regionale werkdagen en startweekenden. Aandachtstrekker en rustpunt tegelijkertijd. Lenny van den Brink-'t Hart, hoofd Communicatie & Fondsenwerving van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk vertelt over de visie van de Protestantse Kerk achter deze rijdende kerk.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Maria in Lourdes verscheen aan Bernadette Soubirous. VNB Nationale Bedevaarten zorgt er al 125 jar voor dat Nederlandse pelgrims deze betekenisvolle plek kunnen bezoeken en er hun geloof kunnen verdiepen. Jos van Bussel, directeur van VNB legt uit welke betekenis Lourdes heeft voor moderne pelgrims.

Migrante is een organisatie die zich sinds 1961 in Amsterdam inzet voor Spaanstalige migranten. Pater Theo Beusink, karmeliet, ontwikkelde geïnspireerd door de bevrijdingstheologie van Gustavo Guttierez 'diaconaal pastoraat' dat geworteld is in het gebed des Heren. Als karmeliet spiegelt hij zich aan het verhaal van de profeet Elia (1 en 2 Koningen), die nadat hij op de berg Karmel een Godsontmoeting had, teruggestuurd werd naar de wereld om daar handen en voeten te geven aan wat hij van Godswege gezien had.

Stichting Gave is een organisatie die zich sinds 1994 inzet om vluchtelingen die naar ons land kwamen via de Nederlandse kerken gastvrij te ontvangen en te bereiken met het Evangelie. De stichting begeleidt en motiveert plaatselijke christenen in hun contact met asielzoekers. 

Wout van Laar is directeur van de Nederlandse Zendingsraad. Spiritueel Erfgoed sprak met hem over de verschuivingen in het Wereldchristendom en de uitdagingen die dit biedt aan kerken in Nederland. De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is een platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. De Raad ontstond destijds (1929) vanuit het verlangen naar meer afstemming in het zendingswerk in Nederlands-Indië en later ook in andere continenten.

Pastor Jan van der Zandt is al 27 jaar werkzaam voor het Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Hij heeft in al die jaren veel zien veranderen. Van een rondtrekkend bestaan zijn deze groepen gelovigen steeds vaster komen te zitten aan een bepaalde locatie in Nederland. Spiritueel Erfgoed sprak met hem over de betekenis van een trekkend bestaan en de gevolgen van het overheidsbeleid voor de cultuur van deze bevolkingsgroepen.

Jaarlijk zijn er vele jongeren die via verschillende organisaties naar het buitenland trekken om daar ondersteuning te bieden aan plaatselijke geloofsgemeenschappen. Rozemarijn Bos, 22 jaar, verbleef in 2005 via Operatie Mobilisatie een jaar op de DOULOS.

De Zusters Clarissen in Nijmegen zijn voor de vierde keer met een cyclus 'Mediteren bij de Bron' gestart. Zij vormen een gastvrije gemeenschap voor mensen die op zoek zijn naar de essentie van het leven. Twee initiatiefneemsters, zuster Beatrijs en Mirjam Kho, vertellen over hun eigen zoektocht en over de betekenis van stilte voor de hedendaagse samenleving. Deze samenleving schreeuwt om ontvankelijkheid voor de Ander. De stilte vormt een oefenplek om het andere, de Ander, te ontvangen.

Mgr. de Jong, jongerenbisschop van de Nederlandse Kerkprovincie van de Rooms-katholieke Kerk, theoloog en filosoof, zoekt naar wegen om voorbij aan enge denkkaders met jongeren in gesprek te gaan over wat geloof kan betekenen. Via de ingang van de rede blijkt dat nogal eens op niets uit te lopen. Vaker lukt dat door de ingang van de liefde of de schoonheidservaring te kiezen. Iedere jongere kent wel van die ervaringen. De kerk beschikt over een enorme schat aan oude en nieuwe ervaringen met God. Ze heeft veel aan zingeving voor het concrete leven van mensen te bieden.

Als coördinator van Alpha-cursus in gevangenissen krijgt Martin Liefhebber te maken met mensen voor wie stilstaan bij geloof tegelijkertijd de vraag naar schuld en vergeving met zich mee kan brengen. Reflectie op wat geloven inhoudt opent dan ook de ruimte om na te denken over de betekenis van verzoening en vergeving.