IntercultureleJeugd300Een cultuurel venster op de hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezinnen

Dit boek is de publieksversie van een tweejarig wetenschappelijk onderzoek naar de interculturele aspecten van de jeugdzorg binnen TriviumLindenhof. TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd-en opvoedhulp in de Stadsregio Rotterdam en de regio Zuid-Holland Zuid.

TAOKristofer Schippers beoogt met dit boek –een herziene versie van het origineel uit 1988 – een overzicht van het taoïsme te geven in de veelheid van al zijn aspecten. Hoe verschillend die aspecten ook zijn, zij vertonen een sterk onderling verband.

IederVoorZich300Dit Pamflet voor de Nacht van de Theologie 2014 bestaat uit een kort vooraf en vier hoofdstukjes. Het geheel beslaat niet meer dan 62 pagina's. In het Vooraf neemt Sterk afstand van een overheid die 'de participatiesamenleving' slechts gebruikt om bezuinigingen te legitimeren of om burgers eigenlijk in overheidsdienst te nemen door hen haar taken te laten uitvoeren. (9). 

GeneratieYep300In dit verfrissende boek presenteren de auteurs, Arjan Erkel en Sezgin Yilgin, de levensverhalen van twintig YEPPIES (van studenten tot directeuren en van woordvoerder tot districtchef van de politie) over hun ontwikkelingen en hun kijk op de multiculturele samenleving. Naast de interviews komen ook werkgevers en deskundigen uit de politiek, het bedrijfsleven en onderwijs aan het woord. 

HoeOngelijk300Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid

Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijvers en Robert Went (red.)
WRR, Verkenning-28, juni 2014

Economische ongelijkheid staat hoog op de agenda. Deze Verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in kaart.

Jes300JES! Towards a Joint Effort Society is een eye-opener. Het boek omvat een oproep om gezamenlijk de stap te zetten naar een spirituele revolutie. Daarvoor is de tijd, aldus de auteurs, meer dan rijp. Het boek is dan ook niet alleen maar informatief van aard. Het streeft bewust een doel na. Het wil een bewustzijn wakker roepen en een beweging in gang zetten van mensen die gezamenlijk toewerken naar een wereld waarin minder ongelijkheid, onrecht en armoede heerst en zorgvuldiger met de natuur wordt omgegaan.

Superdiversiteit300Vanaf 1989 gaat, volgens de auteur van dit boek, een nieuwe fase in. De fase van de neoliberale globalisering. Wat deze tijd nieuw maakt is de intensiteit, de snelheid, de kwaliteit en de kwantiteit waarmee de globalisering zich ontplooit. Hierdoor ontstaan nieuwe migratiepatronen en migratietrajecten waardoor de mensenlandschappen in de 21e eeuw steeds meer globaal verbonden zijn. 'De homogene natie is vandaag meer dan ooit pure fictie, we leven in tijden van superdiversiteit' (p. 8). Kernwoorden van deze superdiversiteit zijn: hypermobiliteit, complexiteit en geglobaliseerde verbondenheid.

WierookenPepermunt300Het boek opent met een tweetal portretten van de auteurs. Janneke Nijboer (PKN) beschrijft hoe haar leven ingebed ligt in haar kerkelijke traditie. Daarnaast beschrijft zij hoe zij zich liet en laat inspireren door de rooms-katholieke kerk en regelmatig op retraite gaat in kloosters. Oecumene heeft voor haar nieuwe en hernieuwde betekenis gekregen door contacten met andere christenen op het internet. Tegelijkertijd signaleert zij juist daar over en weer allerlei misverstanden.

GeldenGoed300Dit boek is een van de positieve en hoopgevende vruchten van de financiële crisis. Arjan Broers stelt zich als journalist, zinzoeker en zinkrijger de vraag of er een ander model denkbaar is dan het gangbare model van economische groei en financiële winst voor aandeelhouders. Aan de basis van het boek legt hij een aantal fundamentele vragen die iedereen zich wel eens gesteld heeft: hoe kon het zo fout gaan? Hoe konden de basisregels van het bankieren in de cultuur van de vrije markt zo uit het zicht raken? Kan het ook anders? En: Kan ik daaraan bijdragen?

StrafdeArmen300Het is niet gemakkelijk om recht te doen aan de veelzijdige en diepgravende inzichten die Loïc Wacquant in dit boek aan zijn lezers voorlegt. Ik beeld me dan ook geenszins in dat ik de volle reikwijdte van zijn overwegingen in deze korte bespreking weet te vatten.

Ik hoop slechts enkele trekken van de dominante lijn van zijn gedachtegang te beschrijven en u voldoende te interesseren om het boek zelf ter hand te nemen.