Stichting Gave is een organisatie die zich sinds 1994 inzet om vluchtelingen die naar ons land kwamen via de Nederlandse kerken gastvrij te ontvangen en te bereiken met het Evangelie. De stichting begeleidt en motiveert plaatselijke christenen in hun contact met asielzoekers. 

Stichting Gave ontstond in 1994 toen een groepje christenstudenten die de visie hadden om vluchtelingen die naar ons land kwamen via de Nederlandse kerken gastvrij te ontvangen en te bereiken met het Evangelie. Stichting Gave motiveert en begeleidt plaatselijke christenen in hun contact met asielzoekers. Asielzoekerscentra hebben geen geestelijk verzorgers in dienst. Stichting Gave biedt cursussen en praktische begeleiding, bijvoorbeeld bij het opzetten van jongerenclubs en vrouwenochtenden. Maar zij organiseren ook landelijke projecten waar asielzoekers aan kunnen deelnemen: kinderkampen en jongerenkampen.

'Wanneer er vanuit een geloofsgemeenschap nog geen visie is op en werk is voor vluchtelingen nodigen wij hen uit voor een informatieavond waarbij de diverse kerken welkom zijn', zegt Rien Bregman. 'We presenteren dan de leefwereld van vluchtelingen. Dat leven is vaak ontworteld. Men heeft geen thuis meer. Dat brengt desoriëntatie en eenzaamheid met zich mee. Daarbij komt nog dat vluchtelingen vaak voor lange periodes in onzekerheid verkeren of zij wel in Nederland kunnen blijven. In deze crisissituatie zullen sommige asielzoekers meer houvast zoeken in hun geloof. Voor moslims kan het vluchten naar Nederland ook een heroriëntatie met zich meebrengen van hun eigen geloof.'

Juiste informatie

'Toen wij destijds begonnen', legt Bregman uit, 'was een deel van de kerken actief op diaconaal gebied en dan vooral met kerkasiel. Evangelisatie onder vluchtelingen gebeurde weinig. Vanuit deze situatie is Gave ontstaan, niet vanuit een kerkelijk verband, maar door een paar studenten die signaleerden dat er bij de kerken geen aandacht was voor evangelisatie onder vluchtelingen. Input van buitenaf blijkt vaak nodig te zijn om de werkers in de centra blijvend enthousiast te houden. Vanuit de kerken zelf is de kennis en de ervaring op het gebied van evangelisatiewerk onder vluchtelingen minder aanwezig dan bij een parakerkelijke organisatie zoals Stichting Gave. Om asielzoekers zichzelf thuis te laten voelen in een kerkgemeenschap is het belangrijk dat gemeenteleden gastvrij en bewogen zijn. En dat ze vanuit de kerkelijke leiding gemotiveerd worden om over de drempels heen te stappen en de ander te willen ontmoeten. Een stukje kennis van de leefwereld van asielzoekers en Gods liefde voor vreemdelingen kan daarbij helpen. Stichting Gave kan aan verschillende doelgroepen presentaties geven, daarvoor hebben we materiaal beschikbaar. Zo gaan we wel naar basisscholen, maar ook naar jeugdverenigingen, catechisatielessen, studentenverenigingen en natuurlijk naar gemeenteavonden en vrouwenverenigingen. We verzorgen ook preken. Betrokkenheid bij asielzoekers begint met de juiste informatie. We nemen ook vaak een asielzoeker mee die vertelt over zijn situatie en zijn getuigenis deelt.'

Inspiratie

Meisjes01'In het Oude Testament klinkt vaak de oproep naar Israël om de vreemdeling lief te hebben', zegt Bregman, wanneer ik hem vraag naar de inspiratie van Stichting Gave. 'Vanuit de verankering dat Israël zelf weet wat het is om vreemdeling te zijn, proberen wij ons in te zetten voor de vreemdelingen in ons midden. Daarnaast is er natuurlijk de oproep van Jezus om het Evangelie bekend te maken aan alle mensen in alle uithoeken van de wereld en om mensen tot Jezus' leerlingen te maken. Ook daardoor voelen wij ons geïnspireerd.'

Kinderen, jongeren en vrouwen

Op mijn vraag welke activiteiten Stichting Gave verder voor asielzoekers zelf organiseert, vertelt Bregman 'De parochies en gemeenten doen zelf het werk. Wij proberen het werk te ondersteunen dat gelovigen uit lokale gemeenschappen doen. Zo bestaan er kinderclubs, leuke plekken voor kinderen om naar toe te gaan. Kinderen horen er de verhalen uit de Bijbel en maker er een creatieve verwerking van. Kinderen hebben een warm plekje in Jezus' hart. Daarom is het belang van kinderwerk onder asielzoekers niet te onderschatten. Rond veel asielzoekerscentra zijn er al kinderclubs door gelovigen uit lokale gemeenschappen gedragen, maar we kunnen natuurlijk altijd vrijwilligers gebruiken! Daarnaast wordt kinderen uit asielzoekerscentra de mogelijkheid geboden deel te nemen aan christelijke zomerkampen. Een vakantie is voor kinderen in asielzoekerscentra geen pretje. Een zomerkamp biedt hen een week vol leuke en goede activiteiten. Stichting Gave werkt hierin samen met YoY en Wegwijzer. De YoY-kinderkampen zijn vooral bedoeld voor kinderen met een christelijke achtergrond, maar niet-christenen zijn er ook welkom. De kampen van Wegwijzer zijn meer geschikt voor kinderen uit moslimgezinnen. Stichting Gave richt zich nadrukkelijk op de jongeren in de asielzoekerscentra. Onder asielzoekers zijn relatief veel jongeren. Ze hebben weinig contact met Nederlandse volwassenen en staan open voor alles wat er te beleven valt in de Nederlandse cultuur. Veel van hen zijn zich veel meer bewust van het bestaan van God dan de Nederlandse jongeren. Om beide groepen jongeren (13 tot 23 jaar) bij elkaar te brengen organiseert Stichting Gave ieder jaar multiculturele jongerenkampen. Een week vol ontmoetingen, sportieve activiteiten en goede Bijbelstudies. Deze kampen hebben als doel elkaar en God beter te leren kennen. Tenslotte probeert Stichting Gave het vrouwenwerk in asielzoekerscentra te stimuleren. Voor hen is het goed om contact te hebben met Nederlandse vrouwen. We hopen dan ook dat veel vrouwen uit plaatselijke geloofsgemeenschappen de vrouwen in de asielzoekerscentra bezoeken. Gelukkig gebeurd dat ook. Vaak leven vrouwen in asielzoekerscentra erg teruggetrokken. Voor christenvrouwen biedt dit een unieke mogelijkheid om deze vrouwen een warm welkom te bieden en met hen de liefde van God te delen.'

Materiaal

GoedNieuwskrant01'Stichting Gave ontwikkelt daarnaast materiaal voor de wereldvluchtelingengebedsdag (een initiatief van het platform Refugee Highway Partnership), die nu juist, op 22 juni, heeft plaatsgevonden' vertelt Bregman. 'Wereldwijd bidden christenen op die dag voor (het werk onder) vluchtelingen. Dit jaar hebben we naast een preekschets en een artikel voor lokale kerkbladen ook een boekenlegger gemaakt en een powerpointpresentatie met informatie over deze dag. Die kan gebruikt worden op lokaal niveau ter informatie. Daarnaast organiseert de UNHCR op 20 juni, de Wereld Vluchtelingendag. Stichting Gave hoopt dat kerken en individuele christenen de uitnodiging aannemen en tijd apart zullen zetten om te bidden voor de vluchtelingen wereldwijd in het algemeen en meer specifiek voor asielzoekers in Nederland.'

Organisatie

'Parochianen en gemeenteleden kunnen op diverse terreinen wat betekenen voor vluchtelingen', zegt Bregman. Zo kunnen ze zich melden bij VluchtelingenWerk of de COA (links opnemen). Binnen Stichting Gave werken we met de regioteams Oost (Gelderland, Overijssel en Flevoland), Noord (Groningen, Drenthe en Friesland), West (Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en Zuid (Limburg en Noord-Brabant). Op onze site maken we steeds zichtbaar welke vacatures er binnen Stichting Gave zijn. We werken met taalteams (Perzisch (Afghanen en Iraniërs), Koerden, Somaliërs en Russisch-sprenden), projectmedewerkers en kantoormedewerkers. De medewerkers van Stichting Gave krijgen geen regulier salaris maar zorgen zelf voor de nodige financiële middelen. De parttime-medewerkers besteden minimaal twee dagen voor Stichting Gave en hebben de rest van de week een betaalde baan. Bij de fulltime-medewerkers wordt er gewerkt op basis van een achterban. Hun vriendenkring zorgt voor de financiën. Het betreft mensen die het werk van Stichting Gave van harte ondersteunen maar zelf geen tijd vrij kunnen maken om dit werk te verrichten. Met hun financiële ondersteuning van de medewerkers maken zij het werk van de stichting mogelijk'.